www.kalendarzislamski.pl - Twoj kalendarz o Islamie

Polski Kalendarz Islamski dla muzułmanów i nie tylko, z codziennie aktualizowanymi informacjami o Islamie oraz czasami modlitw dla pośzczególnych miast
Witamy,
20 Lipiec 2024 Sobota - 14 Muharram 1446   
Strona odwrotna

Przewodnik modlitwy rytualnej salaat

Ważna uwaga: Znajdujące się na tej stronie suplikacje (dua) i Sury są podane arabskimi literami z oryginału. Koniecznym warunkiem jest nauczenie się ich przy pomocy nauczyciela od Koranu. Choć w celu pomocy zostały one napisane literami łacińskimi, to jednak nie jest możliwe całkowite zastąpienie ich literami łacińskimi. W j. arabskim istnieją trzy różne "h", trzy różne "s", dwa różne "t", trzy różne "z", dwa różne "d", dwa różne "k". Nieprawidłowe używanie jednej z nich doprowadza do wielkich różnic w znaczeniu. I tak np. słowo: "Halak" wypowiedziane jedną z liter "h" ma znaczenie "stworzyć", z drugą "golić", a z trzecią "pójść na stratę". Oprócz tego przedłużenia w słowie też zmieniają ich znaczenie. I tak np. słowo "lii" znaczy "dla mnie", zaś "li" "dla niego/niej". Recytowanie Świętego Koranu z tego rodzajem nieprawidłowych znaczeń zamiast przynieść zasługę doprowadzi do popełnienia grzechu. Poza tym ze względu na to, że jest to robione podczas salaatu, doprowadza też do unieważnienia niego. Z tego powodu powinno się bardzo uważać na prawidłowe wypowiadanie liter i na ich ilość przedłużeń.

W tablicy Sur i dua przy "wysłuchaj" można wysłuchać ich prawidłowego recytowania. Ucząc się starajcie się wydobywać z siebie takie same głosy. Jednak nawet to nie jest wystarczające do nauczenia się. Tego rodzaju naukę pozna się bezpośrednio z ust nauczyciela Koranu. Prosimy brać to pod uwagę.

Do poprawnego działania zakładki "wysłuchaj" niezbedny jest zainstalowany na komputerze program Adobe Flash Player 10 (ze starą wersją Flasha czasem można nie słyszeć głosu przegladarką Firefox). Jeśli nie masz tego programu, prosimy kliknąć tu aby bezpłatnie pobrać program.

Upewnienie się, że nasze ciało, ubranie i miejsce , w którym zamierzamy się modlić są czyste. Po wykonaniu ablucji (wudu) zwraca się w kierunku Ka'by. Wyraża się intencję do salaatu, który chcemy zrobić. Intencję robi się sercem, można potwierdzić ją też słowem.

Dwu rekatową sunnę salaatu porannego robi się, jak poniżej:

Robi się intencję: "W celu zyskania aprobaty Wielkiego Allaha zamierzam dokonać sunny salaatu porannego."

1. RAKAT

Al-Tekbir

Wypowiadając Allahu Ekber, rozpoczyna się salaat

 
Allaahu Ekber!
Wysłuchaj:
     

Cel podnoszenia rąk podczas wykonywania tekbir:
To jest znakiem proszenia o zezwolenie Wielkiego Allaha o bycie w Jego obecności , odsunięcie rąk od wszystkiego poza Jego aprobatą, zwtacaie się tylko do Niego. Mężczyźni podnoszą ręce do uszu, natomiast kobiety aby nie odsłonić ciała jedynie na wysokość ramion.

 

     
Należy skierować spojrzenie na miejsce, na którym będzie spoczywać w czasie oddawania pokłonu czoło, czyli w kierunku Świętej Kaaby. Kciuki uniesionych dłoni powinny dotykać płatków uszu. Stopy spoczywają równolegle na ziemi, przestrzeń między nimi powinna być równa szerokości czterech palców.
 
Należy skierować spojrzenie na miejsce, na którym będzie spoczywać w czasie oddawania pokłonu czoło, z dłońmi spoczywającymi na wysokości klatki piersiowej. Koniuszki palców nie mogą być umieszczone powyżej linii ramion.

Al-Qijam

Po złożeniu rąk recytuje się "Subhaneke." Następnie wypowiada się Euzu Besmele, recytuje Surę Fatiha oraz jakiś inny fragment Koranu. Na koniec mówi się "Amin." Opuszczając ręce i wypowiadając "Allahu Ekber" robi się pokłon ruku.

 
Należy skierować spojrzenie na miejsce, na którym będzie spoczywać w czasie oddawania pokłonu czoło, z rękami splecionymi poniżej pępka. Kciuk i mały palec prawej dłoni obejmują nadgarstek lewej ręki, tworząc wokół niej rodzaj pierścienia. Przestrzeń pomiędzy równolegle ustawionymi stopami powinna być równa szerokości czterech palców.
 
Subhaanekellaahumme łe bihamdik, łe tebaarakesmuk, łe te'aalaa dżedduk, łe laaaa ilaahe ghajruk.

Wysłuchaj:
   
Euuzu billaahi min esz-szejtaanir-radżiim.
Bismillaahir-rahmaanir-rahiim.

Elhamdu lillaahi rabbil 'aalemiin.
Errahmanir rahiim.
Maaliki jełmid-diin.
Ijjaake na'budu łe ijjaake neste'iin.
Ihdinas-syraatal mustaqym.
Syraatallezyne en 'amte 'alejhim ghajril ma'duubi 'alejhim łe laddaaaallijn.

Aamiin.
Wysłuchaj:
     
 
Należy skierować spojrzenie na miejsce oddawania pokłonu, z obiema rękami umieszczonymi na klatce piersiowej, z prawą ręką leżącą na lewej.
     
 
Bismillaahir-rahmaanir-rahiim.

Kul jaaaa ejjuhel kaafiruun. Laaaa 'a'budu maa ta'buduun. Łe laa entum 'aaabiduune maaaa a'bud. Łe laa ene 'aaabidummaa 'abedtum. Łe laa entum 'aaabiduune maaaa a'bud. Lekum diinukum łe lije diin.


Wysłuchaj:
 
Cel wiązania rąk przez kobiety na piersiach: żeby ich kończyny nie były widoczne i jeszcze lepiej były zasłonięte.

 

Ar-Ruku

W czasie pokłonu wypowiada się trzykrotnie "Subhane rabiye'l azıym" Wyprostowując się z ruku mówi się: "Semiallahu limen hamideh" ve "Rabbena lekel hamd" Mówiąc Allahu Ekber robi się pokłon na ziemię (sedżde).

 
Należy skierować spojrzenie na koniuszki palców u stóp, z głową i tyłem pośladków na tej samej wysokości. Plecy powinny być wyprostowane i równoległe do podłogi. Nogi oraz ramiona wyprostowane, z palcami dłoni rozpostartymi lekko aby objąć nimi kolana.
 
Allaahu Ekber!
Wysłuchaj:
Subhaane rabbijel 'azym (3 razy)
Wysłuchaj:
Semiallahu limen hamideh
Wysłuchaj:
Rabbenaa lekel hamd
Wysłuchaj:
     

Cel pochylenia się w ruku: Okazuje się szacunek Wielkiemu Stworzycielowi, pokłonem przed Nim powiadamia się o swojej niemocy, potrzebie Jego. Pokłon kobiet jest mniejszy ze względu na to, żeby ciało nie odznaczało się i było jeszcze ładniej zakryte.

 

 
Należy skierować spojrzenie na koniuszki palców u stóp, głowa zaś powinna się znajdować na nieco większej wysokości niż tył pośladków. Połączone palce obu dłoni spoczywają lekko na kolanach.
     

Al-Sedżde

Mówiąc "Allahu ekber" robi się pokłon na ziemi. W pokłonie na dywaniku wypowiada się trzy razy "Subhane rabbiye'l âlâ". Mówiąc Allahu Ekber przechodzi się do pozycji siedzącej, przez chwilę w tej pozycji się zatrzymuje. Wypowiadając Allahu Ekber ponownie robi się sedżde (pokłon na ziemię) i trzy razy wypowiada Subhane rabbiye'l âlâ. Mówiąc Allahu Ekber wstaje się do drugiego rakatu.

 
Głołe spoczyłe pomiędzy obiema dłońmi, czoło oraz nos dotykają ziemi. Palce skierowane są w stronę Świętej Kaaby, łokcie nie dotykają ani ziemi, ani boków ciała. Brzuch znajduje się w pewnym oddaleniu od ud. Palce stóp również wskazują na Kaabę, a pięty są złączone razem.
 
Allaahu Ekber!
Wysłuchaj:
Subhaane rabbijel a'laa (3 razy)
Wysłuchaj:
     

  • W drugim rakacie mówi się tylko Bismillahirrahmanirrahim.
  • W drugim rakacie robi się tak samo, jak w pierwszym, tylko po drugiej sedżde nie wstaje się na nogi.
 
Czoło oraz nos dotykają podłogi. Głowa znajduje się pomiędzy obiema dłońmi, których palce wskazują na Świętą Kaabę. Łokcie dotykają zarówno podłogi, jak i brzucha, a sam brzuch spoczywa na udach. Ayaklarin ustu yere gelmis sekilde ve Her Iki ayak saga yatik
     

2. RAKAT

Al-Qijam

W drugim rakacie pozycja stojąca, wyprostowana jest taka sama jak pozycyja z rakatu pierwszego z tą tylko różnicą, że nie wypowiada się Subhaneke i przed Surą Fatiha wypowiada się Besmele. W drugim rakacie recytuje się inną surę od tej, którą wyrecytowało się w pierwszym rakacie.

 


Bismillaahir-rahmaanir-rahiim.

Elhamdu lillaahi rabbil 'aalemiin. Errahmanir rahiim. Maaliki jełmid-diin. Ijjaake na'budu łe ijjaake neste'iin. Ihdinas-syraatal mustaqym.
Syraatallezyne en 'amte 'alejhim ghajril ma'duubi 'alejhim łe laddaaaalliin.

Aamiin.
Wysłuchaj:
   

Bismillaahir-rahmaanir-rahiim.

Qul hułallaahu ehad. Allaahus-samed. Lem jeliid łe lem juuled. Łe lem jekullehuu kufułen ehad.
Wysłuchaj:
     

Ar-Ruku

Jest taki sam, jak w pierwszym rakacie.

Al-Sedżde

Jest taka sama jak w pierwszym rakacie.

Al-Qaade

Po drugiej sedżde siada się i recytuje dua ettehiyyatu, salli barik rabbena aatina, rabbenagfirli .

 
Wzrok spoczywa na udach. Dłonie obu, rozluźnionych rąk również spoczywają na udach. Siedzi się na lewej stopie, zgiętej w kierunku stopy prawej. Stopa prawa zaś jest wyprostowana pionowo, a jej palce wskazują Świętą Kaabę.
 
Ettehijjaatu lillaahi łessalałaatu łettajjibaat,
Esselaamu 'alejke ejjuhennebijju łe rahmetullaahi łe berakaatuh,
Esselaamu 'alejnaa łe 'alaa 'ibaadillaahissaalihiin,
Eszhedu ellaa ilaahe illallaah, łe eszhedu enne Muhammeden 'abduhuu łe rasuuluh
Wysłuchaj:
     

 
Wzrok spoczywa na udach, podobnie jak rozluźnione palce obu dłoni. Obie stopy są wygięte w prawą stronę, a siedzi się na podłodze, nie na lewej stopie.
     
 

Allaahumme salli 'alaa Muhammediłłe 'alaa aali Muhammed, Kemaa sallejte 'alaa Ibraahiime łe 'alaa aali Ibraahiim, Inneke hamiidum-medżiid.
Wysłuchaj:
   
Allaahumme baarik 'alaa Muhammediłłe 'alaa aali Muhammed, Kemaa baarakte 'alaa Ibraahiime łe 'alaa aali Ibraahiim, Inneke hamiidum-medżiid.
Wysłuchaj:
   
Rabbenaa aatinaa fiddunjaa hasenetełłe fil aachyrati hasaneteł-łe qynaa azaaben-naar.

Wysłuchaj:
   
Rabbenaghfirlii łe liłaalidejje łe lil-mu'miniine jełme jequumul hisaab.

Wysłuchaj:
   
     
  Cel siedzenia na końcu salaatu: Żeby zyskać zezwolenie na odejście od obecności Wielkiego Allaha i odejść z szacunkiem.  

As-Selam

Sercem robi się intencję dawanie salam dwóch aniołów kiramen katibi, które zapisują dobre i złe czyny. Najpierw zwraca się w prawą stronę, potem w lewą i mówi: Es-selâmu aleykum ve rahmetullah salaat zostaje zakończony.

 
Rozluźnione palce obu dłoni spoczywają na udach. Stopa prawa jest wyprostowana pionowo, a jej największy palec wskazuje na Świętą Kaabę. Głowa zwrócona jest na prawo, a wzrok skierowany na prawe ramię.
 
Esselaamu 'alejkum łe rahmetullaah

Wysłuchaj:
     

 
Dłonie spoczywają na udach, palce rozluźnione. Obie stopy po prawej stronie ciała. Głowa skierowana jest na prawo, a wzrok na prawe ramię.
     
 
Rozluźnione palce obu dłoni spoczywają na udach. Stopa prawa jest wyprostowana pionowo, a jej największy palec wskazuje na Świętą Kaabę. Głowa zwrócona jest na lewo, a wzrok skierowany na lewe ramię.
 
Esselaamu 'alejkum łe rahmetullaah

Wysłuchaj:
   
Allaahumme enntesselaamu ve minnkesselaam, tebaarakte jaa zel dżelaali łel ikraam.

Wysłuchaj:
     

 
Dłonie spoczywają na udach, palce rozluźnione. Obie stopy po prawej stronie ciała. Głowa skierowana jest na lewo, a wzrok na lewe ramię.

Sposób robienia 4-rakatowego salaatu jest jak poniżej:
Pierwsze 2 rakaty robi się jak powyżej. W sunnie salaatu popołudniowego i pierwszej sunnie salaatu nocnego w siedzeniu po dwóch pierwszych rakatach wypowiada się Etehiyyatu, salli-barik i wstaje do 3. rakatu. W salaatach fard i w pierwszej sunnie salaatu południowego wypowiada się tylko Ettehiyyatu i wstaje do trzeciego rakatu. W 3 i 4 rakacie, jeśli jest to salaat fard, to poza Surą Fatiha nic innego się nie wypowiada i robi się tak samo ruku i sedżde. Zaś w sunnach, jeśli jest to sunna salaatu południowego, wypowiada się w 3 i 4 rakacie Besmele, Fatiha i jedną surę, następnie robi się ruku. W pierwszych sunnach salaatu popołudniowego i nocnego wypowiada się Subhaneke, Euzu besmele, Fatiha, jedną Surę i robi się ruku.

3 rakatowy salaat fard maghribu
Po drugim rakacie podczas siedzenia wypowiada się Ettehiyyatu i wstaje. W trzecim rakacie wypowiada się Besmele, Fatiha i robi się ruku. Po sedżde robi się ostatnie siedzenie i salaat zakańcza.

3 rakatowy salaat witr
Po drugim rakacie podczas siedzenia wypowiada się Ettehiyyatu i wstaje. W trzecim rakacie wypowiada się Besmele, Fatiha. Potem ponownie robi sie Tekbir tak jak poczatki modlitwy, recytuje sie suplikacji Kunut i robi się ruku. Po sedżde robi się ostatnie siedzenie i salaat zakańcza.

Tablica liczby rakatów w salaatach - kliknij na liczby, żeby zobaczyć schemat

Nazwa Modlitwy Fadżr Zuhr Asr Maghrib Isza
Pierwsza sunna
-
Fard
Ostatnia sunna
-
-
Witr
-
-
-
-

 


Bookmark and Share


Logowanie  
     
Zapomniałem hasła
Rejestruj się za darmo
Dlaczego warto się zarejestrować?
Login:   
Hasło: 
   
 
 
kalendarzislamski.pl - Polski Kalendarz Islamski dla muzułmanów i nie tylko, z codziennie aktualizowanymi informacjami o Islamie oraz czasami modlitw dla poszczególnych miast
Wyrażamy zgodę na publikowanie oraz kopiowanie treści ze strony w drodze Islamu, niemniej jednak prosimy aby przekazać żródło zdobytych informacji.

Polityka plików cookies